Homepage Конспект уроку ф зично культури для 2 класу г мнастика акробатичн вправию


Конспект уроку ф зично культури для 2 класу г мнастика акробатичн вправию


От чому нарощування м'язової маси не повинне бути самоціллю. Висновок до розділу І З вищевикладеного видно, що фізичне виховання дітей шкільного віку здійснюється різними засобами, що входять в систему фізичного виховання школярів, але одним із найважливіших засобів являється гімнастика. Все це стимулює інтелектуальну діяльність, формує розумові активність, пластичність та мобільність центральної нервової системи. Найкращими фізичними вправами Песталоці вважав вправи по опануванню рухів в суглобах, оскільки з них складаються любі складні дії. Наприклад, при навчанні ходьбі та бігу потрібно навчити дітей ходити та бігати з різною довжиною та частотою кроків. Врахування індивідуальних особливостей дитини. У підлітків 12 — 15 років може бути однакова біологічна зрілість ступінь статевого розвитку , а відповідно близькі дані по фізичному розвитку та розвитку рухової функції. При дворах королів, в феодальних замках, а пізніше в середньовікових містах було багато акробатів та канатохідців, які розважали феодалів та горожан, але то були професіональні артисти, а сама акробатика професійним мистецтвом, а не засобом фізичного виховання. Тому вони отримали назву аеробів. Гориневського " Чем меньше развиты органы слуха, зрения и все другие чувства, тем более ограничена деятельность человека и тем менее он развит" 5, ст. Праця називалася "Ієроніма Меркуріаліса" - про мистецтво гімнастики шість томів. Друга група повинна включати вправи для засвоєння вихідних та кінцевих положень, котрими починається та закінчується рухова дія. При вивченні кожного навчального завдання враховуються індивідуальні особливості займаючихся, їх готовність до виконання я матеріалу, що вивчається; контролюється правильність виконання навчальних завдань; визначається порядок переходу від одного навчального завдання до іншого. Вивчення нового матеріалу: Лексична... Потрібно враховувати, що біологічна зрілість не завжди співпадає з паспортним віком. Зімкін " Фізіологічна характеристика сили, швидкості, витривалості", ФиС, 1956. Учні підготовчої медичної групи займаються окремо від учнів основної медичної групи. В 18 та 19 віці великий вплив на розвиток педагогічної та гігієнічної гімнастики справили видатні педагоги Жан — Жак Руссо 1712 — 1778 , І. На заняттях вирішуються основні завдання фізичного виховання, вивчаються основи техніки багатьох рухів, формується правильна осанка, створюються благоприемні умови для розвитку рухових функцій школярів. Антропова "Школьная гигиена", Москва, "Медицина", 1970. Специфічні особливості виконання засобів гімнастики , особливості організації їх проведення дозволяють найбільш успішно вирішувати задачі виховання підростаючого покоління. Багато з них можливо обучити по старій методиці. Вони організовуються у вільний від учбових занять час, у вихідні і святкові дні, в оздоровчо-спортивних таборах, під час табірних зборів, в учнівських трудових загонах. Це пояснюється не тільки психологічними особливостями підлітків, але і особливостями формування рухових навиків у дітей цього віку. Не дивлячись на оздоровчо-відновну спрямованість занять в спеціальній групі, вони не повинні зводитися тільки до лікувальної мети. Умінню оцінювати дії в просторі, в часі та по силі необхідно навчати дітей при формуванні у них різних рухових навиків. Загальнорозвиваючі вправи - виконуються різними частинами без предметів та з предметами, а також і на знарядах.


Для виховання такого вміння використовуються прості та складні рухи окремими частинами тіла, ходьба, біг, стрибки, метання, вправи на рівновагу, перенесення грузу, повзання, акробатичні вправи.


Це біг, метання, стрибки, плавання та ін. На жаль, у недосвідчених викладачів існує не зовсім чітка, а іноді і невірна уява про напрямок, завдання, зміст та обсяг фізичного виховання учнів на уроках фізкультури. Вони спроможні розуміти термінологічні назви вправ та виконувати їх з розповіді вчителя. Помітного підвищення можливостей аеробів і рівня фізичної працездатності не спостерігалося. ЗАВДАННЯ: Розкрити суть поняття: "Гімнастика — формує гармонічний розвиток форм та функцій організму людини, направлене на всебічне вдосконалення фізичних вмінь, загартування та довголіття". Тому в них потрібно розвивати динамічну силу, швидкість та спритність. Фізкультурні паузи організовуються безпосередньо під час роботи. Якщо при навчанні порівнюючи легким руховим діям перша фаза формування навика проходить значно скоріше, то при навчанні більш складним вправам, потребуючим проявлення фізичних якостей, а також просторової та часової точності рухів, початкова стадія навчання проходить значно повільніше, ніж інші. При цьому необхідно, щоб ті хто займається знали, яке положення тіла вважається правильним, які існують відхилення від правильної постави і яке значення правильної постави. Висвітлити питання щодо виховання моральних, вольових, естетичних якостей на уроках фізичного виховання. Гімнастикою можуть займатися всі: діти та підлітки, дорослі та люди похилого віку, добре підготовлені фізично та новаски, зорові та хворі. Вони повинні наглядно побачити переваги правильної осанки, її естетичність.

Related queries:
-> сочинения к пьеесе на дне
Викладачі повинні прагнути до того, щоб учні цієї групи придбали достатню різносторонню і спеціальну фізичну підготовленість, поліпшили свій фізичний розвиток і в результаті були переведені в підготовчу медичну групу.
-> книга ответы на экзамеционные задания фромберг а э
У сукупності з учбовими заняттями правильно організовані самостійні заняття забезпечують оптимальну безперервність і ефективність фізичного виховання.
-> видео уроки общения с людьми
Основним засобом фізичного виховання є фізичні вправи, тобто спеціальні рухи і більш менш складні види рухової діяльності.
-> hansol 730e драйвер
Вправи, що вивчаються повинні бути прості та доступні дітям.
-> конспект требования п б к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей
На думку Песталоці, головною метою виховання є розвиток сил та здібностей, закладених в дитині, але ці здібності потрібно розвивати вправами, в іншому випадку вони так і залишаться задатками.
->SitemapКонспект уроку ф зично культури для 2 класу г мнастика акробатичн вправию:

Rating: 91 / 100

Overall: 94 Rates